Reglament Rànking del club 2009

El Rànking del club és la competició interna que dictamina qui són els millors jugadors de l'any. Consta de cinc categories: l’absoluta, la femenina, la sènior, la juvenil i la handicap.

 

1- Objectiu del Ranking

El Ranking del Pitch & Putt Lleida té per objecte establir la llista oficial dels millors jugadors de Pitch & Putt dels Tornejos jugats al Pitch & Putt Lleida. L’objectiu no és el d’establir el jugador més regular, l’objectiu és d’establir el millor jugador de l’any.

2- El Ranking Absolut, el Ranking Femení, el Ranking Sènior, el Ranking Juvenil i el Ranking Handicap

Hi haurà cinc categories puntuables dins de la competició Ranking del Pitch & Putt Lleida: l’absoluta, la femenina, la sènior, la juvenil i la handicap.
L’absoluta sorgirà d’aplicar aquests criteris de puntuació al conjunt de jugadors i jugadores participants.
La femenina sorgirà d’aplicar aquests criteris de puntuació al conjunt de jugadores (femenines) participants.
La sènior sorgirà d’aplicar aquests criteris de puntuació al conjunt de jugadors participants; jugadors que acompleixin 55 anys en el 2009 per homes i 52 anys per dones.
La Juvenil sorgirà d’aplicar aquests criteris de puntuació al conjunt de jugadors i jugadores juvenils participants
La handicap sorgirà d’aplicar aquests criteris de puntuació al conjunt de jugadors i jugadores participants.

3- Proves que puntuen

Per puntuar el jugador no haurà de estar acomplint cap sanció esportiva, del Club o de la ACPP/UCPP.
Per a la confecció del Ranking del Pitch & Putt Lleida de l’any 2009, es tindran en compte el resultat scratch dels tornejos al camp del Pitch & Putt Lleida i es podran descomptar 3 del total de Tornejos.
Per a la confecció del Ranking Femení del Pitch & Putt Lleida de l’any 2009, es tindran en compte el resultat scratch dels tornejos al camp del Pitch & Putt Lleida i es podran descomptar 3 del total de Tornejos.
Per a la confecció del Ranking sènior del Pitch & Putt Lleida de l’any 2009, es tindran en compte el resultat scratch dels tornejos al camp del Pitch & Putt Lleida i es podran descomptar 3 del total de Tornejos.
Per a la confecció del Ranking Juvenil del Pitch & Putt Lleida de l’any 2009, es tindran en compte el resultat scratch dels tornejos al camp del Pitch & Putt Lleida i es podran descomptar 3 del total de Tornejos.
Per a la confecció del Ranking handicap del Pitch & Putt Lleida de l’any 2009, es tindran en compte el resultat handicap dels tornejos al camp del Pitch & Putt Lleida i es podran descomptar 3 del total de Tornejos.

4- Dates de les proves del Ranking

Totes les que es cel.lebrin al Pitch & Putt Lleida de caràcter individual be siguin medal
play o stableford.

5- Puntuació

Els concursos de cada camp tindran una forma de puntuació , malgrat ser medal play, es
transformarà el resultat a punts stableford segons la taula següent:
40 cops 50 punts
41 cops 49 punts
42 cops 48 punts
43 cops 47 punts
44 cops 46 punts
45 cops 45 punts
46 cops 44 punts
47 cops 43 punts
48 cops 42 punts
49 cops 41 punts
50 cops 40 punts
51 cops 39 punts
52 cops 38 punts
53 cops 37 punts
54 cops 36 punts
55 cops 35 punts
56 cops 34 punts
57 cops 33 punts
58 cops 32 punts
59 cops 31 punts
60 cops 30 punts
61 cops 29 punts
62 cops 28 punts
63 cops 27 punts
64 cops 26 punts
65 cops 25 punts
66 cops 24 punts
67 cops 23 punts
68 cops 22 punts
69 cops 21 punts
70 cops 20 punts
71 cops 19 punts
72 cops 18 punts
73 cops 17 punts
74 cops 16 punts
75 cops 15 punts
i així seguint la taula fins arribar a 89 cops 1 punt.
Per la part superior de la taula es consideraria que cada cop menys seria un punt més. I les proves stableford es comptaran com a tals.

6- Empats

En cas d’empat per al primer lloc al final del Ranking, el jugador que hagi guanyat mes proves sira el campió, si encara estan empatats comptarà el nº de millors resultats, si encara estan empatats es seguirà el mateix sistema comptant nomes les ultimes 6 proves de cada jugador, si encara estan empatats les 5 ultimes proves i així successivament les ultimes 4, 3, 2 i fins la ultima prova, si encara persistís el empat siran Campions Ex- Aequo. Per a les demes posicions no hi ha desempats.

7- Informació dels resultats

Una vegada celebrat el campionat, el camp penjarà a la vista dels jugadors els resultats per categories i també ho publicarà a la seva web. En un període raonable des de la finalització de la prova, el camp farà públics els resultats definitius de la prova a efectes Ranking i els punts acumulats guanyats pels jugadors.

8- Trofeus i diplomes

Una vegada celebrats tots els concursos puntuables es donarà un trofeu als dos primers classificats en el Ranking Absolut, a les dos millors classificades en el Ranking Femení, als dos millors classificats Sèniors, als dos millors classificats juvenils i als dos millors classificats handicap. Es donaran Diplomes als classificats en el Ranking Absolut des del lloc 3 fins al 8. Es donaran Diplomes als classificats en el Ranking Femení des del lloc 3 fins al 8. Es donaran Diplomes als classificats en el Ranking Sènior des del lloc 3 fins al 8. Es donaran Diplomes als classificats en el Ranking Juvenil des del lloc 3 fins al 8. Es donaran diplomes als classificats en el Ranking Handicap des del lloc 3 al 8. La data i el lloc de lliurament de trofeus queda per determinar. Serà, coincidint amb el lliurament de Premis del Torneig Matx-Play del club. A aquest sopar també es farà un Sorteig d’importants premis.

9- Comitès de la prova

El comitè de competició de cada prova estarà format per els membres que designi el Comitè de Competició.